Селското стопанство и неговата сила

Селското стопанство е не само един сектор от икономиката, а една от движещите сили в общото направление на развитието ни в държавен план. Добавената добавена стойност, създадена от отраслите на националната икономика през 2013 г. възлиза на 69 126 млн. лева (35 344 млн. евро) по текущи цени. В реално изражение тя нараства с 1,2% спрямо предходната година. Добавената стойност на субектите от аграрния сектор през 2013 г. е в размер на 3 778 млн. лева по текущи цени, като бележи ръст от 3,3% в реално изражение в сравнение с 2012 г. През 2013 г. земеделските стопанства в България са около 259 900, с 32% по-малко спрямо 2010 г. Използваната земеделска площ е 37 083 300 дка, разпределена в 243 400 стопанства. Около 9 500 земеделски стопанства са без ИЗП. В сравнение с 2010 г., средната ИЗП на стопанство нараства с 50%, като достига до 152 дка.9088

Земеделието в България е основен стопански отрасъл. То осигурява изхранването на населението и суровини за леката, и хранително-вкусовата промишленост. Основни отрасли в растениевъдството са производството на зърно (пшеница, царевица) и маслодайни култури – слънчоглед, и маслодайна роза, а в животновъдството – производството на сурово мляко, птиче, и свинско месо.

Стопанствата с ИЗП под 100 дка намаляват с 34% в рамките на периода, а използваната от тях земеделска площ — със 17%. С 3% се увеличават стопанствата с размер на използваната земеделска площ от 100 и повече дка, а стопанисваната от тях земя е 34 531 500 дка. Само 4% от стопанствата (8 600 броя) стопанисват 85% от ИЗП. Стойността на брутната продукция от отрасъл “Селско стопанство” за 2013 г. по текущи цени на производител възлиза на 8 713,8 млн. лева, с 0,5% под нивото от предходната година.

Тя се формира от стойността на:

Продукцията от растениевъдството – 5 288 млн. лева или 60,7%;
Продукцията от животновъдството – 2 350,2 млн. лева или 27%;
Продукцията от неотделими второстепенни дейности – 545 млн. лева или 6,2%;
Селскостопански услуги – 530,6 млн. лева или 6,1%.

Стойността на крайната продукция от селското стопанство (стойност на продукцията след приспадане на вътрешните обороти) по базисни цени (цени с включени субсидии по продукти) за 2013 г. възлиза на 8 593,3 млн. лева. Следвайки тенденцията на изменение на компонентите на стойността на брутната продукция, тя намалява с 0,7% спрямо предходната година. Структурата на крайната продукция в селското стопанство за 2013 г. запазва формираните съотношения между направленията на отрасъла, очертани при стойността на брутната продукция. И при крайната продукция най-голям е относителният дял на продукцията от растениевъдството – 61%. За 2013 г. относителният дял на продукцията от животновъдството е 26,5%, на продукцията от неотделимите неселскостопански второстепенни дейности – 6,3% и на селскостопанските услуги – 6,2%. Най-голям принос за формирането на стойността на крайната продукция от отрасъл “Селско стопанство” през 2013 г. имат следните растениевъдни продукти:

Мека пшеница – дял от 16,9 с 1 456 млн. лева (спад от 12,2% в стойностно изражение спрямо предходната година);
Слънчоглед – дял от 12,6% с 1 078,7 млн. лева (спад от 7,3%);
Царевица за зърно – дял от 8,1% с 694,8 млн. лева (ръст от 17,2%);
Тютюн – дял от 3,1% с 264,9 млн. лева (ръст от 53,1%);
Рапица и репица – дял от 2,6% с 224,3 млн. лева (спад от 12,5%).
През 2013 г. почти половината от стойността на крайната продукция продължава да се формира от производството на зърнени и маслодайни култури (съответно в размер на 2 461,5 млн. лв. и 1 321,4 млн. лв.), макар и общият дял на тези производства да намалява с 2,1 процентни пункта до 44%. Същевременно се наблюдава увеличаване на дела на стойността на продукцията от плодове и зеленчуци – от общо 6,5% за 2012 г. на 8,1% за 2013 г., което е обусловено от ръст на производството при тези направления.

Направленията от животновъдния подотрасъл, които имат най-голям принос в общата стойност на крайната продукция от отрасъл “Селско стопанство” през 2013 г., са:

Производство на мляко – дял от 10,1% с 867,1 млн. лева (ръст от 7,9% спрямо 2012 г.);
Птицевъдно направление за месо – дял от 4,1% с 355,8 млн. лева (спад от 7,5%);
Свиневъдство – дял от 3,7% с 318,9 млн. лева (ръст от 14,4%);
Говедовъдство – дял от 2,8% с 236,9 млн. лева (спад от 8,1%);
Овцевъдство и козевъдство – дял от 2,6% с 222,1 млн. лева (спад от 31,5%);
Производство на яйца – дял от 2,3% с 200,3 млн. лева (спад от 19,8%).

Горският сектор има скромен принос към брутния вътрешен продукт на България. През 2010 и 2011 г. делът на горския сектор от БВП като относителен дял на добавената стойност в общата добавена стойност е едва 0,3 %.

През 2013 г. от горските територии – държавна собственост, предоставени за управление на държавните горски предприятия, е реализирана дървесина в размер на 4 808 933 м3. Реализираното количество дървесина през 2013 г. е с 59 хил. м3 по-малко от 2012 г., но като цяло реализацията на дървесина продължава да поддържа високите нива от последните три години. За 2013 г. отчетената средна продажна цена на добитата дървесина, продавана от горски склад е 66,95 лв./м3 и е с 1,90 лв./м3 или 2,8% по-висока от отчетената средна цена през 2012 г

Leave a Comment