Виржиния – големите листа и обем на цигарите

Производителите от бранша знаят, че фермерите от сортова група Виржиния винаги са действали в правилната посока по отношение на разпределението на националните доплащания. Този сорт дава обем на тютюневите изделия, това е базата на всяка една цигара.

І. БРАНЕ НА ТЮТЮНА

Брането на тютюн Вирижния се извършва полистно по беритби в техническа зрялост на листата.
Външните белези на техническата зрялост се проявява по различен начин в зависимост от почвено-климтичните условия и приложената агротехника. При леки почви и редовно поливане листата придобиват избистрен цвят, с пожълтели и леко подгорели връхчета и периферия. При силни почви техническата зрялост на листата настъпва с просветляване на цвета на петурата и с прояввяването на жълтеникави петна, наречено „изприщване”.06

В зависимост от сорта, брането на тютюневите листа се извършва на 4-5, или 6 беритби, като на всяка една беритба се откъсват от 3 до 4 листа в техническа зрялост. Брането на тютюн Вирижиния се извършва сутрин рано, след видагане на росата. След дъжд или поливка брането се преустановява за най-малко 2 дни.

Тютюневите листа се нареждат при брането в специални чулове. По тази начин се избягва пренареждане на обрания тютюн в превозните средства и при разтоварването му в сушилните пунктове се намаляват механичните повреди и замърсяването на листата.

ІІ. СУШЕНЕ НА ТЮТЮНА

Закрепване на тютюна в касетите и зареждане на сушилните камери
Количествота на тютюна, който се зарежда в една камера зависи от неговото състояние, характер и размери на листата. За среден капацитет на камерата се приема 4700 kg свеж тютюн за един обарот. При този капацитет се зареждат технически зрели с нормални размери от всички беритби с изключение на първа. Тютюните от първа беритба, воднистите, нежните, презрелите и по-дребните листа от другите беритбени пояси се зареждат при занижен капацитет до 10 % от нормалния. Тютюнът от средния беритбен пояс се зарежда със завишена капацитет с 10 % над нормалния.
Масата на тютюна в една касета е в зависмост от възприетия капацитет.
Касетите от една камера трябва да съдържат еднаково количество тютюн. Това се постига чрез прилагане на периодично теглене на зарежданите касети.
Тютюнът трябва да бъде равномерно разпределен по цялата площ на касетата. Това се постига чрез извършване на зареждането по следния начин:
Касетата с отстаранен капак се поставя върху равна повръхност с шишовете обърнати нагоре. Тютюнът се взема на порции от половин килограм с изравнени дръжки. За премахване на слепавния между листата, станали през време на брането и транспортирането, порцията листа се разтърсва и заедно с това листата се разместват напречно на главния нерв. Листата се нахвърлят върху шишовете в редици със застъпване до половината на ширината на предшествуващата, от следващата порция листа. Редиците от тютюн се изграждат последователно една след друга до запълване на касетата. Особено внимание трябва да се обръща на запълването на ъглите на касетите с достатъчно количество тютюн. Дръжките на листата от касетите трябва да се добре изравенени и да се подават над горния ред шишове 8 – 10 cm.
В камерите касетите заемат хороизонтално положение върху винкелните водачи, а листата – вертикално.
Отделенията (тунелите) на сушилната камера се зареждат при едновременно поставяне на касетите вържу трите етажа на всяко отделение. Касетите с тютюн се зареждат плътно една до друга в етажите на сушилната камера.
Касетите с презрял или увяхнал тютюн (обран предишния ден) се зареждат на долния етаж.

Провеждане на процеса сушене

Провеждането на сушенето по установен режим се състои в определяне на оптимални условия (избор на режим); създаване, отчитане и регистриране на тези условия.

Изборът на режима се състои във вземане на решения за подходяща температура за определен период от време. То е важен момент от сушенето, тъй като избраните параметри на въздуха и времетраенето на тяхното поддържане определят до голяма степен качеството на изсушения тютюн. При определяне параметрите на въздуха се изхожда от състоянието на тютюна (цвят, влагосъдържание, беритба, сорт и др.), преценява се какви изменения трябва да настъпят в него, при какви условия и при какво времетраене на тяхното въздействие биха настъпили тези изменения.
Преценката на състоянието на тютюна се извършва органолептично по цвета и влажностното му състояние.

Фото - страница - моделВ зависимост от характера на преобладаващите процеси и необходимите за тях условия, режимът на сушене на тютюн Вирижния условно се разделя на четири фази: нажълтяване, фикисиране на цвета, сушене на петурата, досушаване на главния нерв.
Нажълтяването се провежда при температура 36оС–38оС и относителна влажност 70 %–80 %, която отговаря на психометрична разлика от 3 оС – 4 оС.
Практически режимът се задава и се следи по температурите на сух и мокър термометър (t1 = 38оС и t2 = 34оС – 35оС). Поддържането на тези параметри продължава до пожълтяване на 2/3 от листната петура на основното количество тютюн. След това температурата на сухия термометър се покачва на 40оС, а температурата на мокрия термометър се запазва на 32 оС–33 оС посредством частична вентилация. При пълно пожълтяване на петурата, температурата на сухия термометър се покачва на 42оС, темпераурата на мокрия термометър се запазва на 32оС-33оС. Преминаването към частична вентилация и покачването на температура на 40оС-42оС има за цел да осъществи плавен преход на нажълтяването към фиксирането, като третирането при 40 оС може да се приеме за завършек на нажълтяването с продължителност 5 – 8 часа, а третирането при 42 оС, като начало на фаза на фикисиране на цвета и продължава 8 – 12 часа.

Общата продължителност на процеса нажълтяване в зависимост от състоянието на тютюна е 24 – 36 часа.Фикисрането на цвета на практика става чрез последователно покачване на температурата в камерата на 45оС (температура на мокър термометър 32 оС -33 оС) за 3–4 часа, на 48оС (температура на мокър термометър 34оС) за 3оС-4оС, на 50оС (температура на мокър термометър 36оС) със задържане до засукване на върховете на листата от долния етаж. Задържането продължава обикновенно 10–15 часа. Посочените стойности на мокрия тервмометър е в съответствие с необходимота относителна влажност за фиксирането на цвета. Подържането им става чрез наглясяване на шибърите на камерата на подходяща смесена вентилация.

За изсушаване на петурата се преминава към покачване на температурата и понижаване на относителната влажност на въздуха: сух термометър 52оС (мокър термометър – 38оС) за 2–3 часа, сух термометър 57оС (мокър термометър 40оС) със задържане до изсъхване на петурата на основната част на тютюневите листа. Задържането продължава обкновено 8–10 часа.
За изсушаване на главния нерв и на изостаналите в сушенето части от петурата, температурата на въздуха в камерата се покачва през пет часа последователно на 60 оС (температура на мокър термометър 41 оС), 65 оС (мокър термометър 42 оС), 70 оС (мокър термометър 43 оС), 70 оС (мокър термометър 44 оС). Обща продължителност на фазата е 15 – 20 часа.
Сушилният режим се определя от технолога на сушенето и се задава писмено в дневника за сушене.
Отчитането на реалните условия и регистрирането им става ежечасно в дневника на камерата.
Конторолът на температурата и относителната влажност на въздуха в камерата е възможно да се извършва с помощта на психрометър на Август.

Навлажнаване и балиране на изсушения тютюн

След приключване на сушенето, нагряването се спира, вентилационната система се оставя на пълно проветряване. Камерата работи на вентилация до понижаване на температурата близка до тази на външния въздух.
Охладената камера се привежда в режим на рециркулация и се пуска вода или водна пара в нагнетателния въздуховод за навлажняване. За по равномерно навлажняване на тютюна водата или водната пара се пуска периодично през 30 минути. Процесът продължава до достигане на влажност, позволваща обработката на тютюна.

Освобождаването на тютюневите листа от касетите се извършва в следната последователност: освобождаване на капака, поставяне на касетите вертикално с иглите надолу, притискане на тютюневите листа с капака по цялата дължина на касетата, издърпване на касетата с шишовете нагоре.
Освободените от касетите листа се прехвърлят под формата на свободен пастал в специални сандъци с размер 55 х 50 х 55 cm. Изграждането се извършва чрез последователно подреждане на пасталите в хоризонтални редици.

В една бала се поставят около 23 kg – 25 kg тютюн. Изграждането на балите се извършва чрез последователно подреждане на хоризонтални редици на пачки от 15 – 20 листа с изравнени дръжки.
Не се допуска балиране на преовлажнен и недосушен тютюн.

На готовата бала се поставя марка с обозначение на производител, маса и беритба на тютюна и/или друго по предварително задание на купувача.

Leave a Comment